wtorek, 31 marca 2009

Przykład – jak wypełnić CIT-8 i składane razem z zeznaniem załączniki

Marcin Madej , Marcin Sidelnik 07-02-2008, ostatnia aktualizacja 07-02-2008 06:18

Firma Przykładowa sp. z o.o. (dalej spółka) jest częścią międzynarodowego koncernu Przykładowy Inc. Ma siedzibę w Polsce i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Prowadzi działalność produkcyjną towarów A. Sprzedaje je zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodatkowo posiada zagraniczny oddział w kraju Unii Europejskiej (spółkę zależną, w której ma 100 proc. udziałów). Co roku otrzymuje z niej dywidendę. W ramach pomocniczej działalności spółka świadczy usługi zarządcze oraz księgowe dla swojej spółki zależnej. W ramach prowadzonej działalności spółka kupuje materiały oraz usługi niezbędne do produkcji towaru A. Dodatkowo nabywa od innych spółek należących do Przykładowy Inc. usługi zarządcze, badania rynku oraz reklamy.

Spółka została założona w 2005 r. Rokiem podatkowym jest w niej rok kalendarzowy. W 2005 oraz 2006 r. spółka poniosła straty podatkowe odpowiednio w wysokości 1 500 000 zł oraz 780 000 zł.

W 2007 r. spółka odnotowała następujące wyniki

Spółka do 31 marca 2008 r. musi sporządzić i złożyć roczne zeznanie podatkowe za rok 2007.

DEKLARACJA CIT-8

Wskazane w tabeli transakcje trzeba ująć w deklaracji CIT-8. W nawiasach umieściliśmy numery pozycji w deklaracji, w których powinny znaleźć się odpowiednie wielkości.

Po uzupełnieniu danych na pierwszej stronie deklaracji [poz. 1 – 19], spółka powinna określić podatkowy charakter przychodów i kosztów zarejestrowanych w 2007 r. Wyniki takiej operacji prezentujemy w kol. 4 przykładu.

W kolejnym etapie kalkulacji podatku trzeba określić podział w przychodach podatkowych osiągniętych w 2007 r. w zakresie ujętym w deklaracji CIT-8. Spółka powinna przede wszystkim podzielić przychody i odpowiadające im koszty ich uzyskania według następujących kryteriów:

- przychody osiągane ze źródeł położonych na terytorium Polski oraz związane z nimi koszty,

- przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium kraju (obejmujące typy transakcji wymienione w art. 21 ustawy o CIT oraz zyski z udziału w osobach prawnych) oraz związane z nimi koszty,

- przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium kraju (inne) oraz związane z nimi koszty.

W ramach pierwszej kategorii przychodów oraz kosztów spółka uzyskała następujące wyniki:

[poz. 27] Przychody: 6 862 700 zł (suma poz. P1, P2, P3, P8, P9, P11, P12)

[poz. 31] Koszty: 5 390 000 zł (suma poz. K2, K5, K7, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K20, K21, K25)

Jednocześnie osiąga przychody poza granicami kraju ze świadczenia usług zarządczych oraz księgowych na rzecz swojej spółki zależnej. Dodatkowo uzyskuje dywidendę z zysków spółki zależnej. W rezultacie, w zakresie drugiej kategorii przychodów, osiągnęła następujące wyniki:

[poz. 28] Przychody: 2 550 000 zł (suma poz. P4, P14)

[poz. 32] Koszty: 160 000 zł (suma poz. K3, K19)

Spółka nie uzyskuje innych przychodów poza granicami Polski [w poz. 29 oraz poz. 33], wpisuje zatem zero.

Ponieważ część wskazanych operacji przeprowadzona była z podmiotami powiązanymi i kwoty tych transakcji przekraczają progi określone w art. 9a ust. 2 ustawy o CIT, spółka powinna potwierdzić obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych [poz. 21].

Po zsumowaniu odpowiednich wielkości przychodów i kosztów spółka może określić dochód/stratę podatkową w ten sposób, że od osiągniętych łącznie przychodów (9 412 700 zł) [poz. 30] odejmuje poniesione łączne koszty ich uzyskania (5 550 000 zł) [poz. 34]. Spółka osiągnęła dochód podatkowy w wysokości 3 862 700 zł [poz. 35 oraz poz. 38].

W 2007 r. spółka osiągnęła 2 000 000 zł dochodów wolnych od opodatkowania. Kwotę tę wykazuje w poz. 40 deklaracji CIT-8, przenosząc ją z odpowiedniej pozycji CIT-8/O (szczegóły związane z tą kwotą podajemy w przykładzie dotyczącym wypełnienia tej deklaracji – patrz dalej).

Jednocześnie spółka może odliczyć od dochodu 1 260 000 zł [poz. 41] (szczegóły dotyczące tej kwoty podajemy w przykładzie dotyczącym deklaracji CIT-8/O). Ponieważ spółka nie korzysta z odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych, kwota dochodów wolnych od opodatkowania oraz odliczeń wynosi 3 260 000 zł [poz. 43].

W tej sytuacji podstawa opodatkowania wyniesie 602 700 zł [poz. 44]. Spółka nie korzysta z odliczeń z tytułu wydatków na nabycie nowych technologii. Zakres jej działalności nie wpływa na zwiększenie podstawy opodatkowania [poz. 47 – 50]. Ostatecznie więc podstawa opodatkowania w poz. 51 wynosi 602 700 zł. Zgodnie z art. 19 ustawy o CIT stawka podatku dochodowego w 2007 r. wynosiła 19 proc. [poz. 53]. Mając to na uwadze, kwota podatku obliczona jako iloczyn podstawy opodatkowania oraz stawki podatku wynosi 114 513 zł [poz. 54].

Jednocześnie, w poz. 55, spółka ujmuje podatek, jaki został potrącony przez płatnika podatku dochodowego za granicą, w związku z osiąganymi tam przychodami (55 000 zł).

Po przeprowadzeniu tych operacji podatek należny za 2007 r. wynosi 59 513 zł [poz. 56].

Spółka uwzględnia w poz. 59 – 70 kwoty zaliczek należnych na podatek dochodowy za poszczególne miesiące 2007 r. W poz. 82 ujmowana jest suma zaliczek w wysokości 125 000 zł.

W kolejnych poz. 92 – 93 spółka zamieszcza informację o różnicy między podatkiem należnym a zaliczkami należnymi w ciągu roku podatkowego. W poz. 93 wpisuje 65 487 zł, co odpowiada różnicy między kwotą wykazaną jako zaliczki należne a faktycznie należnym podatkiem za rok 2007.

Ponieważ spółka dokonywała wpłat zaliczek równym zaliczkom należnym, wykazuje nadpłatę w podatku w wysokości 65 487 zł [poz. 96].

Spółka nie ma innych zobowiązań podatkowych, zatem w poz. 97 – 100 wpisuje zero.

Ostatnim etapem sporządzenia deklaracji jest uzupełnienie danych osoby odpowiedzialnej za jej sporządzenie (imię i nazwisko) oraz uzyskanie stosownych pieczątek i podpisów osób uprawnionych do zarządzania jednostką [poz. 101 – 104].

Wzór CIT-8

DEKLARACJA CIT-8/O

Spółka ma obowiązek załączenia do rocznego zeznania podatkowego deklaracji CIT-8/O, obejmującej informację o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych z podatku.

W sekcji B1 spółka wykazuje 2 000 000 zł [poz. 17] związane z otrzymaniem dywidendy od spółki zależnej mającej siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej.

Zgodnie bowiem z treścią art. 20 ust. 3 dywidenda taka jest zwolniona w Polsce z opodatkowania. Kwota ta jest przenoszona do zeznania rocznego CIT-8 do poz. 40.

W sekcji B.2 deklaracji spółka może wykazać dane dotyczące odliczenia od dochodu strat osiągniętych w poprzednich latach podatkowych. W sumie może odliczyć 1 140 000 zł [poz. 41]. Możliwość obniżenia dochodu o wysokość poniesionych strat wynika z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT.

Spółka wykazuje też darowiznę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego na realizację jej celów statutowych (zgodnie z art. 18 ustawy o CIT). Warto pamiętać, że przepisy zakazują odliczenia od dochodu darowizny przekazanej dla osoby fizycznej. Darowizny odliczane od dochodu wykazywane są w sekcji B.3 deklaracji.

Spółka nie korzysta z odliczeń z tytułu wydatków inwestycyjnych oraz nie nabywa nowych technologii. W rezultacie w poz. 50 – 53 wpisuje zero.

W poz. 54 wykazuje podatek dochodowy potrącony za granicą, związany z otrzymywanymi z zagranicy płatnościami, podlegający odliczeniu od podatku. W tym wypadku płatności dotyczą należności związanych ze świadczeniem przez spółkę usług zarządczych i księgowych na rzecz spółki zależnej (przyjmujemy, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje w tym wypadku 10-proc. podatek u źródła oraz metodę kredytu jako metodę unikania podwójnego opodatkowania obowiązującą polską spółkę). Aby wyznaczyć prawidłową wartość podatku potrąconego za granicą, jaki spółka może odliczyć, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, oblicza dochód, jaki osiągnęła z tej działalności [(550 000 zł (przychód) – 160 000 zł (koszty uzyskania przychodu) = 390 000 zł (dochód)] i od tej kwoty oblicza podatek, jaki zapłaciłaby w Polsce, tj. przy zastosowaniu 19-proc. stawki. Kwota odliczenia może maksymalnie równać się kwocie obliczonej zgodnie z przedstawionym schematem. Mając na uwadze kwotę, jaką zapłaciłaby w Polsce (19 proc. x 390 000 zł = 74 100 zł), spółka może odliczyć całość potrąconego jej za granicą podatku, tj. 55 000 zł.

Ponieważ spółka nie korzysta z innych odliczeń od podatku i nie jest uprawniona do dodatkowych zwolnień, zaniechania poboru oraz innych obniżek podatku – w poz. 55, 57, 60 oraz 63 wpisuje zero.

Sekcja F obejmuje dane informacyjne dotyczące udziału w zyskach osób prawnych przeznaczonych m.in. na cele statutowe. Spółki to nie dotyczy, wpisuje więc w poz. 65 – 70 zero.

W sekcji F.3 spółka wskazuje na płatności, jakich dokonała na rzecz zagranicznego podmiotu z tytułów wymienionych w art. 21 ustawy o CIT. Ponieważ wśród podlegających podatkowi u źródła w Polsce znajdują się usługi, jakie spółka nabywa od podmiotów zagranicznych, tj. zarządcze, badania rynku oraz reklamy, podaje w poz. 71 wartość dokonanych za granicę płatności z tego tytułu (1 000 000 zł). Spółka nie potrąciła od wspomnianych transferów podatku u źródła (przyjmujemy, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje opodatkowanie w kraju świadczącego usługę).

Wzór CIT-8/0

Deklaracja CIT-D

Spółka ma obowiązek załączenia do rocznego zeznania podatkowego za 2007 r. informacji dotyczących darowizn, które chce odliczyć.

W formularzu spółka zaznacza w poz. 8 kwadrat 2 (informujący o tym, że stanowi on załącznik do zeznania) oraz kwadrat 2 (informujący o tym, że spółka przekazała darowiznę i korzysta z odliczenia) w poz. 10.

Następnie umieszcza jedynie dane w części D formularza dotyczące kwot przekazanych obdarowanym oraz informacje o samych obdarowanych.

Deklaracja CIT-D powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za jej sporządzenie.

Wzór CIT-D

Rzeczpospolita

Brak komentarzy: